Rad i socijalna skrbREGISTAR UDRUGA SINDIKATA I UDRUGA POSLODAVACA

Registar udruga sindikata i udruga poslodavaca uređen je odredbama Zakonu o radu (NN 93/14) i Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra udruga (NN 32/15). Udruge i udruge više razine koje djeluju samo u jednoj županiji upisuju se u registar udruga koji se vodi u uredu državne uprave u županiji.

Zahtjev za registraciju udruga podnosi se Službi za društvene djelatnosti, Odjel za obrazovanje, šport, rad i socijalnu skrb Ureda državne uprava u Međimurskoj županiji, Čakovec, Zrinsko-frankopanska 9.

UTEMELJENJE I REGISTRACIJA UDRUGA:

Udruge i udruge više razine stječu pravnu osobnost danom upisa u registar udruga.

U registar se upisuje: dan utemeljenja, naziv, sjedište, naznaka udruge i djeluje li u jednoj ili više županija, odnosno na teritoriju Republike Hrvatske, naziv izvršnog tijela, imena osoba ovlaštenih za zastupanje te prestanak djelovanja udruge, odnosno udruge više razine.

Zahtjev za upis u registar udruga podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge u dva istovjetna primjerka na obrascu broj 4. Obrazac se popunjava uredno i čitko, a upisani podaci moraju biti istovjerni odredbama statuta, odnosno odlukama nadležnih tijela udruga.

Uz zahtjev za upis u registar utemeljitelji moraju priložiti: odluku o utemeljenju, zapisnik o radu i odlukama utemeljiteljske skupštine, statut, popis utemeljitelja, odluku o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje, popis članova izvršnog tijela.

Popis utemeljitelja i popis članova izvršnog tijela obavezno mora sadržavati: ime i prezime, datum rođenja, OIB, odnosno za strance broj putovnice i ime države koja ju je izdala, prebivalište odnosno boravište i vlastoručni potpis navedenih osoba, a za pravne osobe: naziv, sjedište i OIB. Popis utemeljitelja prilaže se na obrascu broj 5.

Prilozi uz zahtjev podnose se u izvorniku ili ovjerenom prijepisu.

Zahtjev za upis u registar utemeljitelji su dužni podnijeti u roku od trideset dana od dana održavanja skupštine.  

PRIJAVA PROMJENE PODATAKA U REGISTRU UDRUGA:

U registar udruga mora se prijaviti svaka promjena naziva udruge, sjedišta, podatak o djelovanju u jednoj ili više županija odnosno na teritoriju Republike Hrvatske, naziva tijela, osoba ovlaštenih za zastupanje te prestanak djelovanja udruge (prijava prestanka), u roku od trideset dana od dana nastale promjene.

Prijava promjene podataka podnosi se u dva istovjetna primjerka na obrascu broj 6.

Obrazac se popunjava uredno i čitko, a upisani podaci moraju biti istovjetni odredbama statuta, odnosno odlukama nadležnih tijela udruge.

Prijavi promjene podataka prilažu se: zapisnik o radu nadležnog tijela udruge koje je donijelo odluku o promjeni podataka, odluka o promjeni podataka. Prilozi se podnose u izvorniku ili ovjerenom prijepisu.

PRIJAVA PRESTANKA DJELOVANJA UDRUGE:

U Registar se mora prijaviti prestanak djelovanja udruge.

U slučaju prestanka djelovanja udruge odlukom statutom ovlaštenog tijela udruge, prijavu za upis prestanka djelovanja, dužna je podnijeti nadležnom tijelu osoba ovlaštena za zastupanje u roku od trideset dana od dana donošenja odluke o prestanku djelovanja.

Prijava o prestanku djelovanja udruge podnosi se u dva istovjetna primjerka na obrascu broj 7. Obrazac se popunjava uredno i čitko, a upisani podaci moraju biti istovjetni odredbama statuta, odnosno odlukama nadležnih tijela udruge.

Prijavi o prestanku djelovanju udruge prilažu se: odluka o prestanku djelovanja udruge, zapisnik o radu nadležnog tijela koje je donijelo odluku.  

IZVADAK IZ REGISTRA:

Nadležno tijelo na pisani zahtjev osobe koja ima pravni interes izdaje izvadak iz registra. Izvadak se izdaje u obliku računalnog ispisa na obrascu broj 9.

Izvadak sadrži slijedeće podatke: naziv udruge, skraćeni naziv udruge, registarski broj, područje djelovanja, datum upisa, sjedište (mjesto, ulica i kućni broj), ime i prezime osoba ovlaštenih za zastupanje, prestanak djelovanja udruge. On mora sadržavati posljednje podatke koji su dostavljeni i upisani u registar udruga. Iznimno na zahtjev suda, drugog tijela državne vlasti ili osobe ovlaštene za zastupanje udruge, izvadak mora sadržavati i starije podatke, koji se upisuju u rubriku „Napomena“ .

Uz obrasce broj 4, 6 i 7 (Zahtjev za upis u registar udruga, Prijava promjene podataka i Prijava prestanka djelovanja) potrebno je na ime upravne pristojbe za zahtjev i rješenje priložiti 70,00 kuna u državnim biljezima. 

Uz zahtjev za izdavanjem Izvatka iz registra potrebno je na ime upravne pristojbe priložiti 50,00 kuna u državnim biljezima. 

PRAVO UVIDA U PODATKE UPISANE U REGISTAR:

Registar je javan. Pravo uvida u podatke upisane u registar i pravo uvida u zbirku isprava ima osoba koja obrazloži postojanje svojeg pravnog interesa. Uvid u registar obavlja se u nazočnosti ovlaštene osobe zadužene za vođenje registra .

Prekršaj udruge i udruge više razine: Udruga sindikata i udruga sindikata više razine kao i udruga poslodavaca i udruga poslodavaca više razine čini prekršaj ako u roku od trideset dana od dana nastale promjene ne prijavi promjenu statuta, osoba ovlaštenih za zastupanje, te prestanak djelovanja udruge.

OBRASCI 

SOCIJALNA SKRB

U Službi za društvene djelatnosti izdaju se na zahtjev stranke: 

  • objave za povlašteni prijevoz u unutarnjem putničkom prijevozu željeznicom i brodom invalidnim osobama sukladno odredbama Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prijevozu (NN 97/00 i 101/00),
  • Potvrda o uzdržavanju i potvrda o obiteljskom statusu.


Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja