Stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi dodjelom građevinskog materijala.

Zahtjevi za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi dodjelom građevinskog materijala (Zakon o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08, 57/11, 51a/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15) – područja općina DEKANOVEC i PODTUREN, mogu se podnositi u razdoblju:

od 01.01. do 15. 02. tekuće godine.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev:

 1. Presliku važeće osobne iskaznice ili druge indentifikacijske isprave
 2. Za djecu predškolske dobi izvadak iz matične knjige rođenih,a za školsku djecu potvrda škole ili fakulteta
 3. Uvjerenje o prebivalištu za razdoblje od 08.10.1991. do trenutka podnošenja zahtjeva
 4. Uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnina
 5. Uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretnine
 6. Potvrdu nadležne porezne uprave o prometu nekretnina
 7. Potvrdu ministarstva financija, Porezne uprave, potvrdu zavoda za mirovinsko osiguranje, kao i druge odgovarajuće dokaze o primanjima u prethodnoj godini
 8. Uvjerenje nadležnog suda danije pokrenut postupak za kaznena djela protiv Republike Hrvatske do pravomoćnosti odluke
 9. dokaz o prosječnim ukupnim primanjima u posljednja tri mjeseca svih članova obitelji – potvrda poslodavca, Zavoda za zapošljavanje, potvrda o visini mirovine i dr.
 10. dokaz o završenom obrazovanju za sve članove obitelji navedene u zahtjevu - diploma (doktor znanosti, magistar znanosti, sveučilišni specijalistički studio, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski i stručni studij, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju najmanje tri gidine)  ili  svjedodžba o završenoj srednjoj školi
 11. stambeni status – ugovor o podstanarstvu
 12. izjavu vlasnika/suvlasnika nekretnine kojom dopušta podnositelju zahtjeva obnovu /popravak/ nadogradnju na nekretnini u njegovom vlasništvu / suvlasništvu kao i upis zabrane otuđenja
 13. dokaz o status hrvatskog ratnog vojnog invalida – pravomoćno rješenje o status HRVI
 14. dokaz da se radi o obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja - pravomoćno rješenje o status obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja
 15. dokaz o zdravstvenom stanju podnositelja ili člana obitelji – dokaz o stupnju invalidnosti – rješenje ili Nalaz i mišljenje HZMO
 16. dokaz o status hrvatskog branitelja – potvrda Ministarstva obrane ili Ministarstva unutarnjih poslova
 17. dokaz da je podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva žrtva nasilja u obitelji – rješenje Centra za socijalnu skrb ili suda
 18. dokaz o stanju useljivosti stambenog objekta za koji se traži dodjela građevinskog materijala – izjava koju podnositelj zahtjeva daje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kod javnog bilježnika.

Dokazi o ispunjavanju uvjeta za stambeno zbrinjavanje u trenutku podnošenja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje ne mogu biti stariji od šest mjeseci, a nepotpuni odnosno nepravodobni zahtjevi odbaciti će se rješenjem na koje se može izjaviti žalba.

Podnositelji zahtjeva koji su se nalazili na Listi prvenstva za stambeno zbrinjavanje dodjelom građevinskog materijala za 2014. godinu, a nisu ostvarili to pravo, ne moraju ponovo podnositi zahtjev, već ga mogu samo dopuniti novom dokumentacijom – potvrdama o primanjima od poslodavca ili HZMO ili Hrvatskog  Zavoda za zapošljavanje ili Zavoda za zdravstveno osiguranje za sve punoljetne članove obitelji te potvrdu Ministarstva Financija- Porezna uprava, o prometu nekretnina u protekloj godini za sve članove obitelji. Za primatelje inozemnih mirovina potrebno je dostaviti dokaz o visini primanja (npr. Potvrda banke).

Temeljem članka 31. Zakona o područjima posebne državne skrbi) u postupcima koji se vode po ovom zakonu korisnici ne plaćaju upravne pristojbe u cijelosti te javnobilježničke pristojbe u dijelu koji je prema posebnim propisima prihod državnog proračuna.


KONTAKT: Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne odnose, Odjel za gospodarstvo – gđa. Mirjana Krnjak tel. broj. 374-105, ili osobno doći u Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, Ruđera Boškovića 2, soba 77, 2. kat. 

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja