Predstojnik Ureda

Predstojnik Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji
Branimir Posavec, mag.iur.


Sjedište Ureda:


Čakovec, Ruđera Boškovića 2
Telefon:040/374-212
Telefax:040/390-720.
E-mail:branimir.posavec@udu-mz.hr

Način upravljanja

Uredom državne uprave upravlja predstojnik.

Predstojnik Ureda ima zamjenika koji se imenuje sukladno zakonu. 

Radom službi upravljaju voditelji.

Voditelji službi usklađuju obavljanje poslova u odgovarajućem upravnom području u sjedištu Ureda i u Ispostavi Prelog, raspoređuju obavljanje poslova i odgovorni su za obavljanje poslova državne uprave u odgovarajućem upravnom području na teritoriju cijele Međimurske županije. Voditelji službi za svoj rad i rad službe odgovaraju predstojniku Ureda.

Poslove voditelja Ispostave Prelog obavlja jedan od službenika koji obavlja poslove državne uprave u Ispostavi Prelog. Voditelj ispostave planira i organizira obavljanje poslova u ispostavi, prati izvršavanje poslova u ispostavi, obavlja nadzor nad radom službenika, ukazuje na probleme koje se pojavljuju u radu ispostave i predlaže načine rješavanja nastalih problema.

Voditelj Ispostave u Prelogu odgovoran je za svoj rad predstojniku Ureda, a za obavljanje poslova u pojedinom upravnom području odgovoran je i voditelju službe nadležnom za odgovarajuće područje.


Radom odjela upravljaju voditelji.

Voditelji odjela planiraju poslove te ih raspoređuju na pojedine izvršitelje, daju upute službenicima za izvršavanje, prate izvršavanje poslova te obavljaju nadzor nad radom službenika i namještenika, predlažu poboljšanja i nove načine izvršenja poslova te rješavaju najsloženije upravne i stručne poslove iz djelokruga i nadležnosti njihovih odjela. Za svoj rad odgovaraju predstojnika, kao i voditelju službe nadležnom za odgovarajuće područje.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja