Osobna stanja građana

Matica rođenih

Prijava rođenja

Rođenje djeteta u zdravstvenoj ustanovi prijavljuje zdravstvena ustanova.

Za dijete rođeno izvan zdravstvene ustanove prijavu rođenja može podnijeti otac djeteta, osoba u čijem je stanu dijete rođeno, majka kada bude za to sposobna, babica ili liječnik koji je sudjelovao u porodu ili osoba koja je saznala za rođenje djeteta.
Rođenje djeteta prijavljuje se u roku od 15 dana od dana rođenja djeteta matičnom uredu koji vodi državne matice za pripadajuća matična područja.

Činjenica rođenja u inozemstvu upisuju se na temelju izvatka iz matice rođenih inozemnog tijela izdanog u državi rođenja. Upis se obavlja u matičnom uredu prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj osobe na koju se upis odnosi odnosno prema mjestu prebivališta roditelja ako je upis odnosi na činjenicu rođenja djeteta.


Matica vjenčanih

Sklapanje braka

U Republici Hrvatskoj brak se može sklopiti u:

  • građanskom obliku (brak se sklapa pred matičarom),
  • vjerskom obliku s učincima građanskog braka (brak se sklapa pred službenikom vjerske zajednice koja s Republikom Hrvatskom ima uređene pravne odnose).

Sklapanje životnog partnerstva

Životno partnerstvo se sklapa suglasnom izjavom osoba koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo.
U Republici Hrvatskoj životno partnerstvo sklapa se pred matičarom u Republici Hrvatskoj nadležnom za mjesto u kojem se želi sklopiti životno partnerstvo.

Namjera sklapanja braka ili životnog partnerstva

U Republici Hrvatskoj brak ili životno partnerstvo mogu sklopiti hrvatski i strani državljani sukladno odredbama Obiteljskog zakona (NN 103/15) odnosno odredbama Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN 92/14). 

Namjera sklapanja braka ili životnog partnerstva osobno se prijavljuje se matičaru mjesno nadležnom za matično područje kojem pripada mjesto sklapanja braka ili životnog partnerstva.

Isprave potrebne za sklapanje braka odnosno za sklapanje životnog partnerstva:

  • za hrvatske državljane matičari po službenoj dužnosti utvrđuju podatke potrebne za sklapanje braka ili životnog partnerstva uz predočenje isprave o identitetu
  • za strane državljane potrebno je priložiti: izvadak iz matice rođenih izdan u državi rođenja, potvrdu da nisu u braku ili životnom partnerstvu izdanu u državi čiji su državljani te isprave o identitetu.

Troškovi sklapanja braka u građanskom obliku (pred matičarem) ili životnog partnerstva

Ukupan iznos troškova za sklapanje braka pred matičarom ili životnog partnerstva iznosi 210 kuna upravnih pristojbi:

  • za prijavu namjere sklapanja braka ili životnog partnerstva upravnu pristojbu propisanu za sastavljanje zapisnika prijave namjere sklapanju braka ili životnog partnerstva, u iznosu od 70,00 kuna,
  • za čin sklapanja braka ili životnog partnerstva pred matičarom plaća se upravna pristojba u iznosu od 140,00 kuna.


Ukoliko se brak ili životno partnerstvo želi sklopiti izvan službenih prostorija potrebno je platiti i posebnu naknadu, a visina naknade ovisi o udaljenosti mjesta sklapanja braka od službene prostorije, vremenu sklapanja braka te sklapanju braka nedjeljom, na blagdane ili neradnim danima. Za prvi primjerak izvatka iz matice vjenčanih ne plaća se upravna pristojba jer se izvadak izdaje po službenoj dužnosti.

Troškovi sklapanja braka u vjerskom obliku (pred službenikom vjerske zajednice)

Za sklapanje braka u vjerskom obliku s učincima građanskog braka ukupan iznos troškova iznosi 90 kuna:

  • 70,00 kn upravne pristojbe za sastavljanje zapisnika o sklapanju braka
  • 20 kn za izdavanje potvrde o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku.


Matica umrlih

Prijava smrti

Smrt se prijavljuje matičaru kojemu pripada mjesto na kojem je smrt nastupila ili na kojim je umrli nađen u roku od tri dana od dana smrti odnosno od dana nalaska leša umrle osobe. Smrt su dužni prijaviti članovi obitelji s kojima je umrli živio. Ako nema članova obitelji ili oni to ne mogu učiniti, smrt su dužne prijaviti druge osobe s kojima je umrli živio ili drugi članovi obitelji koji su saznali za smrt, odnosno osobe u čijem stanu je umrli živio. Ako nema niti tih osoba, smrt je dužna prijaviti osoba koje je prva saznala za smrt. Za osobe koje su umrle u zdravstvenoj ustanovi, na službi u oružanim snagama RH, kazneno-popravnoj ustanovi, hotelu, internatu ili drugoj ustanovi, smrt prijavljuje nadležna ustanova odnosno tijelo.


Izdavanje isprava iz državnih matica rođenih, vjenčanih i umrlih te evidencije o državljanstvu

Sve isprave iz državnih matica rođenih, vjenčanih i umrlih mogu se dobiti temeljem pismenog ili usmenog zahtjeva u najbližem matičnom uredu.

Prilikom izdavanja javnih isprava iz državnih matica naplaćuje se pristojba u visini od 20,00 kn po Tar. br. 4. Uredbe o tarifi upravnih pristojbe (NN 8/17).


Postupak promjene osobnog imena

Promjena osobnog imena, imena ili prezimena, propisana je Zakonom o osobnom imenu (NN 118/12). Uz zahtjev stranka je dužna priložiti upravnu pristojbu u iznosu od 35,00 kn za rješenje. Zahtjev se predaje u najbližem matičnom uredu prema mjestu prebivališta.

Maloljetnom djetetu promijeniti će se osobno ime, ime ili prezime, na zahtjev roditelja, posvojitelja ili skrbnika uz odobrenje Centra za socijalnu skrb. Ako je dijete starije od 10 godina potreban je i njegov pristanak.

Zahtjev za promjenu osobnog imena rješava Služba za opću upravu, Odjel za osobna stanja građana, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, soba 23, tel. 040 374 019.


OBRASCI
Datoteke uz članak
Uputa za plaćanje upravne pristojbe za izdavanje javnih isprava u tuzemstvu i inozemstvu 217.30 kB
Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama 251.12 kB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja