Izbor članova školskih odbora - Predstavnika Ureda Državne Uprave u osnovnim i srednjim školama

04.12.2008

Temeljem članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08), Uredi državne uprave u županijama moraju predložiti osnivaču dva člana školskog odbora koji će predstavljati Ured u školskom odboru. U Međimurskoj županiji imamo 32 osnovne škole i 6 srednjih škola, odnosno Ured državne uprave treba predložiti osnivačima škola – Međimurskoj županiji i Gradu Čakovcu 76 osoba, potencijalnih članova školskog odbora.

Zakonom je propisano da član školskog odbora, predstavnik Ureda državne uprave mora ispunjavati slijedeće uvjete:

 1. da ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova

 2. da nije radnik školske ustanove u čiji se školski odbor imenuju

 3. da nije pokrenut niti se vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu

Školski odbor:

 • imenuje i razrješava ravnatelja
 • daje prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školskoj ustanovi
 • donosi statut i druge opće akte na prijedlog ravnatelja
 • donosi školski kurikulum na prijedlog učiteljskog, odnosno nastavničkog vijeća, odnosno odgajateljskog vijeća i ravnatelja
 • donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje
 • donosi godišnji financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja
 • odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
 • predlaže osnivaču promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u školskoj ustanovi te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Kao dokaz ispunjavanja navedenih uvjeta potrebno je dostaviti:

 • presliku diplome o završenom studiju
 • presliku osobne iskaznice
 • potvrdu da nije kažnjavan prema odredbama iz točke 3. ovog poziva

Ured državne uprave obaviti će razgovore sa svim osobama koje se prijave te izvršiti odabir između prijavljenih zainteresiranih osoba i predložiti odabrane osobe osnivačima škola da ih imenuje u školske odbore.

Prijave se dostavljaju Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, R. Boškovića 2, Čakovec, a dodatne informacije obratiti:

 • gospodinu Branimiru Posavcu, predstojniku Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, tel. 374-212
 • gospođi Mirjani Krnjak, pomoćnici predstojnika Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, tel. 374-185
 • gospođi Ladi Odić – Hudin, voditeljici Odsjeka za školstvo, zdravstvo, rad i socijalnu skrb, tel. 374-040
 • elektronskom poštom www.udu-mz.hr, gdje se također mogu postaviti pitanja i izvršiti prijave.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja