Stambeno zbrinjavanje - postupanje kod formiranja listi prvenstva

10.02.2015

Kod formiranja listi reda prvenstva za 2015. godinu, stranke nisu u obvezi podnositi novi zahtjev, niti su u obvezi podnositi novu dokumentaciju.

Člankom 12.a. Zakona o područjima posebne državne skrbi je između ostalog propisano da se neriješeni zahtjevi sa liste prvenstva prenose na listu prvenstva za iduću kalendarsku godinu. To znači da zakonodavac utvrđuje da se jednom podneseni zahtjevi koji su potpuni i uredni, takvima smatraju i dalje, pa stranke zbog toga ne moraju podnositi novi zahtjev i novu dokumentaciju.

To dakako ne znači da stranke ne mogu podnositi novu dokumentaciju, ako ista ima utjecaja na drugačije mjesto na listi reda prvenstva. Primjerice, novorođeno dijete, ili je stekao viši stupanj stručne spreme (ili neka druga okolnost koja utječe na mjesto na listi). Dakle, stranke to mogu činiti, ali nemaju obvezu.

Također ističemo kako nadležno prvostupanjsko tijelo, ima obvezu po službenoj dužnosti pribaviti svu dokumentaciju o kojima državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravne osobe koje imaju javne ovlasti vode evidenciju, to jest, sa kojima raspolažu, pa se ne smije od stranaka uvjetovati da moraju podnositi takvu dokumentaciju. To je izričito propisano člankom 82. Zakona o sustavu državne uprave, te na više mjesta u Zakonu o područjima posebne državne skrbi.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja